گرامر

زمان حال ساده
زمان گذشته ساده
زمان حال استمراری
افعال to be
اسم ها در زبان انگلیسی و کاربرد آنها در جملات
زمان گذشته استمراری
زمان آینده ساده
20 قانون اولیه در گرامر زبان انگلیسی